Privacy Policy

Garage ROGIERS respecteert uw privacy en draagt zorg voor uw persoonlijke informatie die wij verwerken in het kader van onze klantenrelatie. Tijdens uw contacten met garage ROGIERS worden bepaalde persoons- en andere gegevens van u verzameld en verwerkt. De vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens zijn voor garage ROGIERS van uitzonderlijk belang.

Door gebruik te maken van onze website en diensten verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Privacy Policy en aanvaardt u tevens dat deze Privacy Policy van toepassing is op de door garage ROGIERS verwerkte persoonsgegevens.

Garage ROGIERS behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen.

Garage ROGIERS staat in voor de verkoop en onderhoud of herstelling van voertuigen van het merk Mercedes-Benz, alsook van wisselstukken en alle andere automobieltoebehoren, in de breedste zin van het woord. Bijgevolg is voor garage ROGIERS uw voertuig niet langer zomaar een product op 4 wielen. Voor ons is uw voertuig een reeks van mobiele en verbonden diensten die u het leven vereenvoudigen. In deze globale context kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.

1. Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).

Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling die gebeurt met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bijwerken, raadplegen, opslaan, bewaren, gebruiken, mededelen via verspreiding, wissen, archiveren of vernietigen van deze data.

Verwerkingsverantwoordelijke: diegene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Betrokkene: iedere natuurlijke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

GDPR: De GDPR ofwel de “General Data Protection Regulation”, vertaald de AVG “Algemene Verordening Gegevensbescherming” is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze behelst de bescherming van individuele persoonsgegevens in de meest brede zin van het woord, dus van welke aard (privé, professioneel, openbaar) of vorm dan ook. In april 2016 werd de GDPR goedgekeurd en vanaf 25 mei 2018 is deze verordening integraal van toepassing in alle landen van de EU.

Data Protection Officer (DPO): is de privacy manager van onze onderneming. Hij is zowel een intern als een extern contactpersoon. Dit impliceert dat hij in die hoedanigheid bij de interne medewerkers, de betrokkenen en de toezichthoudende autoriteiten gekend is en op een toegankelijke wijze kan worden gecontacteerd.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

In uitvoering van de GDPR dient garage ROGIERS te worden beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Garage ROGIERS verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • In het kader van het beheer van onze contractuele relaties en de diensten die daaruit voortvloeien, in de breedste zin van het woord;
 • Voor de doeleinden waarvoor u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • Teneinde te voldoen aan de wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • Wanneer wij een rechtmatig belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, met de waarborg dat wij er dan ook over waken dat het evenwicht wordt bewaard tussen dat belang en de naleving van de GDPR;
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om uw veiligheid en uw vitale belangen te beschermen;
 • Op gepseudonimiseerde wijze voor commerciële doeleinden zonder dat er een link is met uw persoonsgegevens;
 • In het kader van wedstrijden en andere incentives die wij organiseren om u te informeren over het resultaat;
 • Voor tegemoet te komen aan de rechten van betrokkene;
 • Voor het informeren van betrokkene.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben kunnen op verschillende manieren door ons verzameld en verwerkt worden, namelijk:

Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt zoals:

 • Identificatie en contactinformatie: naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, e-mail, geboortedatum, geslacht,…;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC-code,…;
 • Inloggegevens gerelateerd aan uw persoonlijk gebruikersaccount;
 • Informatie over onze dienstverlening waarvan u gebruik maakt;
 • Klachten;
 • Alle andere gegevens die u ons zelf verstrekt door gebruik te maken van onze diensten;
 • Gegevens die u ons verstrekt door gebruik te maken van onze website;
 • Technische gegevens die verband houden met uw voertuig;
 • Geolokalisatiegegevens van uw voertuig.

Gegevens uit andere bronnen, zoals DIV, kredietverleners, verzekeringsmaatschappijen,…

Garage ROGIERS verwerkt geen ‘gevoelige’  persoonsgegevens. Mochten wij er ooit toe genoodzaakt worden gevoelige persoonsgegevens van u te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na uw expliciete toestemming en voor doeleinden die wij u voorafgaand zullen meedelen, of indien de verwerking van voornoemde persoonsgegevens noodzakelijk is binnen het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de preventieve geneeskunde of de arbeidsgeneeskunde.

Garage ROGIERS heeft geen verwerkingsactiviteiten die onder de omschrijving ‘geautomatiseerd beslissingsproces’ vallen. Een geautomatiseerd beslissingsproces is het vermogen om beslissingen te nemen via technologische middelen, zonder menselijke tussenkomst.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. De maximale bewaartermijn bedraagt 8 jaar na de laatste technische interventie of na de uitvoering van een commerciële actie die zonder gevolg is gebleven. In bepaalde gevallen kan deze termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval van een juridisch geschil.

Op het einde van de bewaarperiode worden uw persoonsgegevens gewist uit onze bestanden.

5. Ontvangers met wie wij persoonsgegevens delen

Uw persoonsgegevens worden in principe niet met derden gedeeld, behalve:

 • Met Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV (de invoerder) en Daimler AG (de fabrikant) voor verwerking van uw persoonsgegevens met dezelfde doeleinden als onder punt 3 beschreven staan;
 • Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de Kredietcentrale van de NBB bij de toekenning van een krediet;
 • Aan onderaannemers indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten;
 • Om uw persoonsgegevens te updaten, bijvoorbeeld aan Bpost als post wordt teruggestuurd bij adreswijziging;
 • Wanneer u voorafgaand uw toestemming hiervoor hebt gegeven.

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde vergewissen wij ons ervan dat deze ontvanger, net zoals wij, op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerkt en dat hij daartoe de nodige beveiligingsmaatregelen, conform de GDPR, heeft genomen.

6. Rechten van betrokkene

Voor de persoonsgegevens die u ons meedeelt of die wij verzamelen, gelden volgende rechten:

 • Recht op toegang en inzage tot uw eigen persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering van uw persoonsgegevens;
 • Recht om vergeten te worden;
 • Recht op verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (contact@apd-gba.be).

Op verzoek van de betrokkene zullen hem/haar de verwerkte persoonsgegevens in begrijpelijke en transparante taal en vorm worden medegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die persoonsgegevens.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om kosteloos verbeteringen te laten aanbrengen aan persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.

Om één of meerdere van zijn rechten vermeld in de GDPR uit te oefenen, richt de betrokkene een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs (recto verso) aan de verwerkingsverantwoordelijke, garage ROGIERS.

De inlichtingen worden aan de betrokkene kosteloos en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek meegedeeld. Bij herhaaldelijke verzoeken omtrent dezelfde (reeds verstrekte) gegevens, kan een administratieve kost worden aangerekend van €25,00 per verzoek. Kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen worden geweigerd.

7. Bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens

Door te werken met diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen wij de veiligheid en de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal verzekeren. Enkel personeelsleden die bij de verwerking betrokken zijn hebben exclusief toegang tot de persoonsgegevens. Al onze servers die voor de verwerking van de persoonsgegevens worden gebruikt bevinden zich in professioneel geëxploiteerde en beveiligde datacenters in België. De door ons verwerkte persoonsgegevens verlaten het grondgebied van de EU niet.

Garage ROGIERS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan. Rekening houdend met een aantal wettelijke verplichtingen is de maximale bewaartermijn van uw persoonsgegevens 8 jaar na het afsluiten van uw dossier. Nadien worden de door ons verwerkte persoonsgegevens definitief gewist.

8. Beveiliging

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving waardoor ze maximaal beschermd zijn tegen verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging.

Medewerkers betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens zijn contractueel gehouden tot een zeer strikte vertrouwelijkheid. Om de veiligheid en de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens te verzekeren werden volgende maatregelen genomen:

 • Enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot de persoonsgegevens;
 • Enkel diegenen die persoonsgegevens verwerken hebben er toegang toe;
 • Logistieke en informatieke beveiliging;
 • Gebruik van paswoorden;
 • Firewalls;
 • Gepaste technische en organisatorische maatregelen conform GDPR.

9. Data Protection Officer

Om u te verzekeren dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de GDPR, hebben wij een DPO aangesteld. U kan onze privacy manager bereiken via info@dendermonde.mercedes-benz.be.