Algemene voorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

ROGIERS DENDERMONDE BV
Hoogveld 23
9200 Dendermonde

KBO BE0414.434.676
Tel.: +32 52 49 94 00
E-mail: info@dendermonde.mercedes-benz.be
Rek.nr.: IBAN BE84 4454 5869 3159 – BIC KREDBEBB

2. Definities

2.1 Winkel en webshops: de virtuele winkels van ROGIERS DENDERMONDE.
2.2 Stockwagen: dit is de door de koper gekozen stockwagen uit het assortiment van stockwagens die te koop worden aangeboden in de winkel of webshops.
2.3 Koper: is de persoon die de winkel en of webshop bezoekt en een stockwagen aankoopt.
2.4 Over te nemen tweedehandsvoertuig: is het tweedehandsvoertuig dat de koper wenst over te laten aan de verkoper bij de aankoop van een stockwagen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de website worden vermeld in euro, onder voorbehoud van uitputting van de voorraad en eventuele drukfouten. De prijzen zijn inclusief 21% btw en andere taksen die verschuldigd zijn naar aanleiding van de koop van de stockwagen. De prijs van de wettelijke verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.
3.2 Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De op de website aangegeven prijs kan steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling.
3.3 De op de bestelbon vermelde prijs mag niet worden verhoogd en is niet vatbaar voorherziening.
3.4 Indien er door vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld, zal de verkoper deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen, in geval van verschil in prijs heeft de koper het recht om van de aankoop af te zien.

4. Bestelling & betaling

4.1 De catalogus met stockwagens die op de webshops terug te vinden zijn, vormt op zich geen aanbod. De koper bestelt een stockwagen door de nodige stappen te doorlopen in de webshops. De koopovereenkomst komt pas tot stand op het ogenblik dat door de klant een bevestigingsmail van de koop van de stockwagen is ontvangen.
4.2 Bij deze bevestigingsmail ontvangt de koper een voorschotfactuur van 500,00 EUR, excl. BTW. De betaling van de voorschotfactuur dient te gebeuren binnen de 5 kalenderdagen. Door betaling geeft de koper te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van ROGIERS DENDERMONDE. Indien de voorschotfactuur niet tijdig werd betaald, wordt de stockwagen niet langer gereserveerd voor de klant. Dit betekent echter niet dat de bestelling nietig wordt verklaard.
4.3 Behoudens andersluidend akkoord, betaalt de koper het saldo van de prijs door middel van een overschrijving, overeenkomstig de factuur die de koper van de verkoper ontvangt. De overhandiging van een cheque of wissel geldt in geen geval als betaling.
4.4 In geval van laattijdige betaling van een factuur is op het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aan het wettelijk tarief verschuldigd. Indien de betaling van het factuurbedrag niet gebeurd is binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, heeft de verkoper het recht de verkoop van de stockwagen te ontbinden per aangetekende brief aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de werkelijk geleden schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs (excl. BTW) van de stockwagen, onverminderd het recht voor de consument om een gelijkwaardige schadevergoeding te vorderen zoals bepaald in art. 7.2.
4.5 In afwijking van art. 1583 Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen exclusieve eigendom van de verkoper tot gehele betaling van de prijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de koper vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Productieproces

5.1 De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie, technieken, technologie en design in de automobielsector, in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het bestelde model. Deze mogen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de koper beoogd gebruik, zoals vermeld op de bestelbon.

6. Conformiteit – verborgen gebrek

6.1 Wettelijke waarborg
6.1.1 Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering.
6.1.2 Na verloop van de waarborg zoals voorzien in artikel 6.1.1, geniet de koper eveneens van de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.
6.1.3 Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van 2 maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van 2 maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen.
6.1.4 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.
6.2 Conventionele waarborg
6.2.1 De modaliteiten van de conventionele garantie van de constructeur zijn vermeld in de garantievoorwaarden van de constructeur, zoals gevoegd in bijlage aan onderhavig document. De koper erkent een kopie ervan te hebben ontvangen en deze voorwaarden te aanvaarden.
6.2.2 De conventionele garantie van de constructeur voor gebreken in het materiaal en in de productie duurt twee jaar en neemt een aanvang op de dag van de eerste ingebruikname.
6.2.3 De herstellingen onder garantie van de constructeur kunnen bekomen worden bij de verkoper en/of bij elke erkende hersteller van het merk gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte.
6.2.4 Elk gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het voertuig, wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering, tot bewijs van het tegendeel, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of gebrek aan overeenstemming.
6.2.5 De waarborg dekt de normale slijtage van het voertuig niet. Hij is evenmin van toepassing indien het gebrek aan overeenstemming of gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebrek van het voertuig, onder meer indien het onderhoud niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifiek technische nazichten (terugroepacties).
6.2.6 Voor de garantievoorwaarden en –uitsluitingen, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de garantievoorwaarden van de constructeur waarvan de koper erkent een kopie te hebben ontvangen.

7. Leveringstermijn

7.1 De aangekochte stockwagen wordt geleverd binnen de 30 dagen, behoudens in geval overmacht. Deze leveringstermijn begint te lopen de dag volgend op de ontvangst van de bevestigingsmail van de koop.
7.2 Tenzij in geval van overmacht, indien de verkoper het voertuig niet levert op de uiterste leveringsdatum, heeft de koper het recht om, wanneer de uiterste leveringsdatum voor de koper essentieel is en aldus danig werd opgegeven bij de bestelling, de overeenkomst onverwijld te beëindigen, of, in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringsdatum of leveringstermijn voor te stellen en, indien de stockwagen bij het verstrijken van deze termijn niet is geleverd, de overeenkomst onverwijld te beëindigen, onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs (excl. BTW) van de stockwagen. In geval van verbreking wordt het voorschot binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze verbreking terugbetaald.
7.3 Kan de koper de stockwagen binnen de overeengekomen leveringstermijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de verkoper het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs (excl. BTW) van de stockwagen, behalve indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht. Vanaf de betekening van de ontbinding van de koop van de verkoop kan de verkoper over de stockwagen beschikken ten voordele van een derde en kan de koper zich tot een andere verkoper wenden.

8. Overname van een tweedehandsvoertuig

8.1 De koper kan bij de bestelling van de stockwagen zijn tweedehandsvoertuig te koop aanbieden aan de verkoper. De verkoper is in geen geval verplicht tot de overname van het tweedehandsvoertuig van de koper. Indien de verkoper aan de hand van de ontvangen gegevens van het tweedehandsvoertuig de overname ervan overweegt, zal de verkoper bij de bevestigingsmail van de koop de koper uitnodigen voor de bezichtiging van diens tweedehandsvoertuig.
8.2 Indien de koper en verkoper overeenkomen tot de overname van het tweedehandsvoertuig van de koper, ondertekenen zij een ‘bijkomende overeenkomst tot overname van een tweedehandsvoertuig’ met daarin minstens bepaald: de verwijzing naar de koop van de stockwagen, de eigenschappen en staat van het tweedehandsvoertuig en de overnameprijs. De overnameprijs van het tweedehandsvoertuig is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine, voor de verkoper niet-essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving in de ‘bijkomende overeenkomst tot overname’. De waardevermindering van het over te nemen tweedehandsvoertuig als gevolg van vertraging in levering van de stockwagen, is voor rekening van de verkoper. De overnameprijs wordt gecompenseerd met de prijs van de stockwagen.
8.3 Het al dan tot stand komen van een akkoord met betrekking tot de overname van een tweedehandsvoertuig van de koper, heeft geen invloed op de totstandkoming van de koop-verkoop van de stockwagen.
8.4 De overname van het tweedehandsvoertuig is afhankelijk van (i) de levering en betaling van de stockwagen en (ii) het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen tweedehandsvoertuig en (iii) dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd. De verkoper neemt het tweedehandsvoertuig in bezit op het ogenblik dat de koper de stockwagen in bezit neemt.

9. Financiering

9.1 De koper meldt bij de bestelling van de stockwagen of voor de aankoop van de stockwagen een financiering dient aangegaan te worden, alsook of de omvang en behoeftigheid van een financiering afhankelijk is van de eventuele overname van het tweedehandsvoertuig van de koper door verkoper.
9.2 De koper kan opteren voor een financiering hetzij bij een financieringsmaatschappij door bemiddeling van de verkoper, hetzij bij een financieringsmaatschappij zonder tussenkomst van de verkoper. Indien de koper een financiering verlangt, wordt de koop van de stockwagen aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van deze financiering. Deze opschortende voorwaarde bestaat exclusief in het belang van de koper, die op ieder moment kan verzaken aan de voorwaarde door te verklaren dat hij verbonden is.
9.3 Indien de koper een financiering wenst aan te gaan bij een financieringsmaatschappij door bemiddeling van de verkoper, zal de koper het gewenste financieringsmodel (niet-limitatief: lening op afbetaling, (private)lease, renting, huur op lange termijn), het te financieren bedrag en de looptijd opgeven bij de bestelling. In de bevestigingsmail van de koop, verzoekt de verkoper de koper de nodige inlichtingen voor het bekomen van de gewenste financiering te bezorgen. In geval de koper de overname van zijn tweedehandsvoertuig verlangt, verzoekt de verkoper de koper de nodige inlichtingen voor het bekomen van de gewenste financiering te bezorgen na de ondertekening van de ‘bijkomende overeenkomst tot overname’, zoals beschreven in artikel 8.2. De verkoper of enige andere derde heeft niet de verplichting de door de koper gevraagde financiering te verlenen.
9.4 Indien de koper een financiering wenst aan te gaan bij een financieringsmaatschappij zonder de tussenkomst van de verkoper en de financiering wordt geweigerd door de kredietinstelling, zal de koper onverwijld de verkoper hiervan in kennis stellen. Daarenboven moet het schriftelijk bewijs van deze financieringsmaatschappij per brief aan de verkoper worden overgemaakt binnen de 30 dagen na de bevestigingsmail van de koop of binnen de 15 dagen na de ondertekening van de ‘bijkomende overeenkomst tot overname’ zoals beschreven in artikel 8.2. Het betaalde voorschot zal in dat geval onmiddellijk aan de koper worden terugbetaald. Indien het bewijs niet wordt overgemaakt binnen de hierboven vermelde termijnen, zal de koper aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn die beperkt is tot 15% van de totale prijs van de gekozen stockwagen, excl. BTW.

10. Inschrijving, levering en leveringskosten.

10.1 Nadat de verkoper het saldo van de prijs zoals beschreven in artikel 4.3 heeft ontvangen en/of nadat de koper de nodige financiering zoals beschreven in artikel 9.3 heeft bekomen, brengt de verkoper de koper op de hoogte dat de stockwagen kan geïnspecteerd worden op de aard, kenmerken en werking en dat de documenten voor de inschrijving van de stockwagen kunnen afgehaald worden op de maatschappelijke zetel van de koper, zodra dit het geval is. Partijen bevestigen in een daartoe bestemd geschrift de inspectie van de stockwagen en de overdracht van de documenten voor de inschrijving.
10.2 De stockwagen dient ingeschreven te worden in België. Wanneer de koper bewijs levert van het inschrijvingsbewijs, kan de stockwagen ofwel afgehaald worden op de maatschappelijke zetel van de verkoper te 9200 Dendermonde, Hoogveld 23, ofwel door de verkoper afgeleverd worden op het door de koper gekozen adres, telkens in samenspraak met de verkoper. Het afleveren van de stockwagen op het door de koper gekozen adres is enkel mogelijk in een straal van 40 km rondom de maatschappelijke zetel van de verkoper. De leveringskosten van de stockwagen bedragen 250,00 EUR, incl. BTW.
10.3 ROGIERS DENDERMONDE blijft tot de levering aansprakelijk voor de goederen, met uitzondering van enige waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de koper zodra hij/zij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
10.4 Indien de levering vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, dan zal de verkoper de koper zo snel als mogelijk inlichten via het snelste communicatiemiddel.
10.5 ROGIERS DENDERMONDE is niet aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verbintenis niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, zoals bijvoorbeeld vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen of lock-out, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten.

11. Recht van verzaking

11.1 Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, of bij meerdere producten of zendingen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de consument het laatste product of de laatste zending fysiek in zijn bezit neemt. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.
11.2 De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet ROGIERS DENDERMONDE contacteren binnen de termijn van 14 dagen zoals bedoeld in 11.1, dit via het modelformulier opgenomen als bijlage. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten, samen met alle toebehoren, te overhandigen aan de verkoper op haar maatschappelijke zetel te Hoogveld 23, 9200 Dendermonde.
11.3 Bijkomende voorwaarden om dit verzakingsrecht uit te oefenen: (i) het product werd aangekocht in een webshop van ROGIERS DENDERMONDE én (ii) het product werd niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.
11.4 Het verzakingsrecht geldt niet in de volgende gevallen: (i) indien het product op maat werd vervaardigd. (bv. kleur, plaatsing bijkomende opties), (ii) indien het product op vraag van de klant werd besteld en er geen voorraad van wordt aangelegd, (iii) ingeval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits hij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest
11.5 De klant is bij het uitoefenen van diens verzakingsrecht aansprakelijk voor enige waardevermindering van de stockwagen die het gevolg is van het behandelen van de stockwagen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen, zoals bvb. de inschrijving van de stockwagen.

12. Documenten van de constructeur

Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

13. Overmacht

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

14. Bewijs

Tenzij anders gestipuleerd, geldt in de voorafgaande bepalingen de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs.

15. Betwistingen

15.1 Eventuele klachten dienen op straffe van verval door de koper per aangetekende zending of per e-mail en binnen de 14 dagen na levering van de stockwagen te worden overgemaakt aan ROGIERS DENDERMONDE.
15.2 In geval van geschil verbinden de verkoper en koper zich ertoe alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking kan het geschil op vraag van een van de partijen voorgelegd worden aan de Verzoeningscommissie Automoto, gevestigd te Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel (tel.: +32 2 778 62 47; e-mail: info@verzoeningautomoto.be)
15.3 In geval van geschil zijn volgende rechtbanken, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering: a) hetzij de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders; b) hetzij de rechtbank van plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, zijn ontstaan of worden uitgevoerd; c) hetzij de rechtbank van de woonplaats van de koper.

16. Rally’s en wedstrijden

De koper verbindt zich ertoe met het verkochte voertuig niet deel te nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks aan niet-toeristische rally’s of wedstrijden en in het algemeen aan alles wat strijdig is met het normaal gebruik van het voertuig of daar welkdanige publiciteit ook voor te maken zonder het voorafgaande akkoord van de importeur, op straffe van verval van de contractuele waarborg van de constructeur.

17. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de koper zijn bestemd voor het klantenbeheer (met inbegrip van de dienstverlening, de waarborg en de veiligheid) van de verkoper waarvan de contactgegevens in de algemene voorwaarden zijn vermeld, alsook voor het klantenbeheer van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, Tollaan 68, 1200 Brussel. De verwerking van de persoonsgegevens van de koper voor de hiervoor genoemde doeleinden is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Indien de koper zijn toestemming heeft gegeven door middel van hiervoor bestemde document, zullen zijn gegevens verwerkt en gebruikt kunnen worden door de verkoper en/of Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, uitsluitend op basis van deze toestemming en voor de doeleinden erin opgenomen. De toestemming is vrijwillig. De gegevens zullen worden verwerkt tot de koper zijn toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking of andere rechtmatige verwerkingsactiviteiten. De koper heeft het recht van inzage van en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken of beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen, heeft het recht op enig moment een klacht bij de bevoegde diensten of een toezichthoudende autoriteit in te dienen en is vrij zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. De persoonsgegevens worden bewaard conform de bepalingen van het voormelde document. De verkoper maakt deel uit van de Daimler Groep, een internationale onderneming en is gehouden om op regelmatige tijdstippen te controleren of de commerciële en contractuele partners voldoen aan de internationale toepasselijke wetgeving, zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is, de Wet van 11 mei 1995 inzake te tenuitvoerlegging van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, de Wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten en het Koninklijk Besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van terrorisme.

18. Hoedanigheid en verbintenis van de koper

18.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van artikel I.1,2° van het Wetboek Economisch Recht of in de zin van artikel 1649bis, §2, 1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. wanneer hij het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden.
18.2 Wanneer de koper geen consument is in de zin van bovenstaand artikel 18.1, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing maar dan met uitzondering van 3.3, 6.1, 6.2.4, 7.1, 7.2, 9.4, 11, 12 en 15. In dat geval: a) is de opgegeven leveringsdatum- of termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de verkoper; b) zijn de op de bestelbon vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de door de importeur of constructeur aanbevolen catalogusprijs stijgt; c) wordt artikel 5 als volgt aangevuld: “De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten onverwijld per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden. De overige zichtbare gebreken moeten per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden, ten laatste binnen de 10 kalenderdagen vanaf de levering.”; d) wordt artikel 6.1 vervangen door de volgende bepaling: “De koper geniet van de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik vanaf de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen”; e) zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd.
18.3 De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het voertuig te verwerven voor het persoonlijk gebruik of voor verhuur of leasing en niet om het in nieuwe staat met commerciële doeleinden door te verkopen, d.w.z. met de intentie om een winst te realiseren (en dit in het bijzonder indien hem voordelige voorwaarden werden toegekend). Indien de koper deze verbintenis niet naleeft, behoudt de verkoper zich het recht voor: a) hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen zonder dat de verkoper tot enige schadeloosstelling gehouden is; b) hetzij aan de koper een schadevergoeding te vragen gelijk aan 10% van de aankoopprijs van het voertuig; c) hetzij de uitvoering van elke andere lopende bestelling op te schorten zolang de koper zijn verbintenis niet bevestigd heeft om hogervermelde verplichting te respecteren aangaande de overige bestelde voertuigen.
18.4 De verkoper vestigt de aandacht van de koper op het risico dat premies, kortingen, enzovoort, die op enigerlei wijze door één of meerder overheid wordt toegekend bij, ter gelegenheid of naar aanleiding van onderhavige verkoop, mogelijk niet meer zullen worden toegekend op het ogenblik van de levering, van de betaling of van de inschrijving van het voertuig. De verkoper en/of importeur in België wijzen elke aansprakelijkheid hiervoor af, en de koper ziet af van elke vordering tegen de verkoper en/of importeur dienaangaande.